weather in southern part of Hiroshima Pref.

Petsa 17 18 19 20 21 22 23 24
Araw Linggo Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado Linggo
Lagay ng panahon Maulap na sinusundan ng mga lumiliwanag na kalangitan Maulap, pagkatapos, maniyebe o maulan Maaraw na bahagyang maulap Maaraw na bahagyang maulap Maulap na bahagyang maaraw Maulap Maulap -
Pinakamataas na temperature (℃) 8 7 7 9 12 13 13 -
Pinakamababang temperature (℃) - -1 0 -1 0 5 5 -
Tsansa ng ulan (%) Oras
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-24 0-24 0-24 0-24 0-24 0-24
-/10
0/0
10/20
50/20
10 10 30 40 40 -
  • 80-
  • 50-80
  • 30-50
  • 20-30
  • 10-20
  • 5-10
  • 1-5
  • 0-1

Impormasyon ng weather na inihayag sa Hiroshima-shi

Emerhensiyang babala at Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras

Walang pahayag.

Babala

Walang pahayag.

Payo

Pagkatuyo ng hangin

Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide

Walang pahayag.

Designated River Flood Forecast

Walang pahayag.

Walang Babala ng Paglikas, atbp. Ngayon.