weather in southern part of Hiroshima Pref.

Petsa 22 23 24 25 26 27 28 29
Araw Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado Linggo Lunes Martes
Lagay ng panahon Maaraw Maaraw na bahagyang maulap Maulap, pagkatapos, bahagyang maulan Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan Maulap na bahagyang maaraw Maulap na bahagyang maaraw Maulap na bahagyang maaraw Maulap
Pinakamataas na temperature (℃) 27 25 23 22 24 23 23 22
Pinakamababang temperature (℃) - 16 17 18 18 18 16 15
Tsansa ng ulan (%) Oras
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-24 0-24 0-24 0-24 0-24 0-24
-/-
0/0
0/0
10/0
50 50 30 30 30 40
  • 80-
  • 50-80
  • 30-50
  • 20-30
  • 10-20
  • 5-10
  • 1-5
  • 0-1

Impormasyon ng weather na inihayag sa Hiroshima-shi

Emerhensiyang babala at Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras

Walang pahayag.

Babala

Walang pahayag.

Payo

Pagkatuyo ng hangin

Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide

Walang pahayag.

Designated River Flood Forecast

Walang pahayag.

Walang Babala ng Paglikas, atbp. Ngayon.