Walang emergency na impormasyon na inihayag sa loob ng 12 oras.

  • Inihayag ang Pag-uutos ng Paglikas (emerhensiya)
  • Inilabas ang Babala ng Paglikas
  • Inihayag ang Pag-uutos ng Paghahanda sa Paglikas at ng Paglikas para sa mga Matatanda, atbp
  • Walang inilabas na pahayag

Impormasyon ng weather na inihayag sa Hiroshima-shi

Emerhensiyang babala at Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras

Walang pahayag.

Babala

Walang pahayag.

Payo

Malakas na pag-ulan Pagkulog

Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide

Walang pahayag.

Designated River Flood Forecast

Walang pahayag.

Walang Babala ng Paglikas, atbp. Ngayon.

weather in southern part of Hiroshima Pref.

Petsa 11 12 13 14 15 16 17 18
Araw Sabado Linggo Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado
Lagay ng panahon Maulap Maulap Maulap na may paminsan-minsang pag-ulan Maulap na may paminsan-minsang pag-ulan Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan Maulap Maulap Maulap
Pinakamataas na temperature (℃) 29 28 25 25 27 27 27 29
Pinakamababang temperature (℃) - 23 22 22 22 22 22 23
Tsansa ng ulan (%) Oras
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-24 0-24 0-24 0-24 0-24 0-24
-/-
30/30
30/20
10/0
70 80 60 40 40 40