weather in southern part of Hiroshima Pref.

Petsa 19 20 21 22 23 24 25 26
Araw Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado Linggo Lunes Martes
Lagay ng panahon Maulap Maulap, pagkatapos, minsan maaliwalas Maaraw na bahagyang maulap Maaraw na bahagyang maulap Maaraw na bahagyang maulap Maaraw na bahagyang maulap Maaraw na bahagyang maulap Maulap na bahagyang maaraw
Pinakamataas na temperature (℃) - 20 20 22 22 22 24 24
Pinakamababang temperature (℃) - 14 12 13 13 12 13 14
Tsansa ng ulan (%) Oras
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-24 0-24 0-24 0-24 0-24 0-24
-/-
-/30
20/10
10/0
20 20 20 10 20 30
  • 80-
  • 50-80
  • 30-50
  • 20-30
  • 10-20
  • 5-10
  • 1-5
  • 0-1

Impormasyon ng weather na inihayag sa Hiroshima-shi

Emerhensiyang babala at Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras

Walang pahayag.

Babala

Walang pahayag.

Payo

Pagkulog

Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide

Walang pahayag.

Designated River Flood Forecast

Walang pahayag.

Walang inilabas na utos sa paglikas atbp.