Para sa mga katanugan

Crisis Management Office, The City of Hiroshima TEL:082-504-2819