Listahan ng glossary

Payo at babala Pagkulog Thunderstorm Advisory
Malakas na pag-ulan Payo ng Malakas na Pag-ulan
Babala ng Malakas na Pag-ulan
Pagbaha Flood Advisory
Flood Warning
Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Storm Surge Advisory
Storm Surge Warning
Tsunami Tsunami Advisory
Tsunami Warning
Mega-tsunami Warning
Emergency Warning Emergency Warning
Heavy Rain Emergency Warning
Heavy Snow Emergency Warning
Storm Emergency Warning
Snow-storm Emergency Warning
Storm Surge Emergency Warning
High Waves Emergency Warning
Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras
Tornado Alert Tornado Alert
Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide
Soil Water Index
Impormasyon ukol sa posibilidad ng magkaroon ng landslide
Designated River Flood Forecast Designated River Flood Forecast
Impormasyon ukol sa Payo sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
Impormasyon ukol sa Babala sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
Impormasyon ukol sa Panganib ng Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
Impormasyon ukol sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
Impormasyon ukol sa Pag-abot ng Water Level Impormasyon ukol sa Pag-abot ng Water Level
Impormasyon ukol sa Payo sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
Impormasyon ukol sa Babala sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
Impormasyon ukol sa Panganib ng Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
Impormasyon ukol sa Bagyo Impormasyon ukol sa Bagyo
Impormasyon ukol sa Lindol Lakas (Intensity)
Observation information Impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan 10-min rainfall
60-min rainfall
Effective rainfall
Cumulative rainfall
Kalagayan ng Nimbus cloud High-resolution Nowcasts
Pamantayang antas ng tubig Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
Flood Watch Water Level
Evacuation Alert Water Level
Flood Danger Water Level
Impormasyon ukol sa Sea Level Sea Level: Kailangang mag-ingat
Sea Level: Kailangang maging alerto
Astronomical tide level
Impormasyon ukol sa paglikas Paglikas ng matatanda atbp. Paglikas ng matatanda atbp.
Utos sa paglikas Utos sa paglikas
Emergency na Pagsiguro ng Kaligtasan Emergency na Pagsiguro ng Kaligtasan
Panganib na lugar Potential Flooding Area Potential Flooding Area
Mga lugar na maaaring magka-landslide Landslide Prone Areas
Landslide Warning Area
Landslide Special Warning Area
Potential Storm Surge Flooding Area Potential Storm Surge Flooding Area
Potential Tsunami Flooding Area Potential Tsunami Flooding Area
Evacuation area, atbp. Designated emergency evacuation area Designated emergency evacuation area
Designated evacuation center Designated evacuation center
Others Impormasyon ukol sa Civil Protection Impormasyon ukol sa Civil Protection
Headquarter ng disaster control Headquarter ng disaster control