Detalye ng elementary school areas

Pangunahing impormasyon ukol sa elementary school areas

Pangalan ng elementary school areas 亀山南(柳瀬地区)
Ward Asakita-ku
Impormasyon ukol sa panganib ng kalamidad
Kalamidad ng landslide 法令等に基づく土砂災害による被害が想定されている区域があります。
Pagbaha 法令に基づく河川の氾濫による浸水被害が想定されている区域があります。
Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Sa kasalukuyan, walang lugar na itinakda/inihayag alinsunod sa batas, atbp.
Tsunami Sa kasalukuyan, walang lugar na itinakda/inihayag alinsunod sa batas, atbp.

Inihayag na babala ng paglikas, atbp.

Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Tsunami
Mga inihayag na payo at babala
Oras na inihayag

Paglampas ng observation value

Impormasyon ukol sa posibilidad ng magkaroon ng landslide Hindi pa lumalampas sa standard value
Kalagayan ng water level Imuro (Partikular na lugar)(Ilog Oota (Salungat sa agos)) Normal value
Kalagayan ng sea level Normal value

Designated emergency evacuation area at Designated evacuation center

Importanteng paalala
  • Kahit saan man kayo nakatira o saan man ang elementary school area ninyo, puwede kayong pumili kung saang evacuation center kayo lilikas.
  • Paalala po na hindi lahat ng evacuation center ay bukas.
  • ○, 3F, 2F sa table ay ipinapakita ang area na puwedeng gamitin depende sa klase ng kalamidad.
  • Ibig sabihin ng 3F, 2F sa table ay puwedeng gamitin ang ika-3 palapag pataas (3F) at ika-2 palapag pataas (2F) ng pasilidad.

Walang Designated emergency evacuation area at Designated evacuation center.