7-day weather information

Petsa 25 26 27 28 29 1 2 3
Araw Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado Linggo Lunes Martes
Lagay ng panahon Maulap sa umaga at may pag-ulan sa hapon Maulap na bahagyang maaraw Maaraw na bahagyang maulap Maulap na bahagyang maaraw Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan Maulap Maulap na bahagyang maaraw -
Pinakamataas na temperature (℃) 16 17 14 11 12 15 15 -
Pinakamababang temperature (℃) - 9 5 3 4 6 5 -
Tsansa ng ulan (%) Oras
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-24 0-24 0-24 0-24 0-24 0-24
-/10
40/80
20/0
0/10
20 30 50 40 30 -
Oras ng high tide /
Sea level (cm)
11:02/152.00 11:28/149.00 11:53/143.00 00:02/125.00 00:36/115.00 01:13/98.00 01:58/82.00 03:01/67.00
22:59/132.00 23:30/131.00 -/- 12:19/133.00 12:45/118.00 13:13/96.00 13:44/73.00 14:27/50.00
Oras ng low tide /
Sea level (cm)
04:44/-172.00 05:13/-165.00 05:41/-153.00 06:10/-136.00 06:40/-113.00 07:13/-89.00 07:52/-59.00 08:49/-30.00
17:05/-119.00 17:33/-125.00 18:01/-128.00 18:30/-127.00 19:01/-123.00 19:36/-117.00 20:19/-106.00 21:22/-95.00