7-day weather information

Petsa 23 24 25 26 27 28 29 30
Araw Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado Linggo Lunes Martes Miyerkules
Lagay ng panahon Maulap Ulan Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan Maulap na bahagyang maaraw Maulap na bahagyang maaraw Maaraw na bahagyang maulap Maulap Maulap na bahagyang maaraw
Pinakamataas na temperature (℃) - 21 23 24 24 23 23 23
Pinakamababang temperature (℃) - 18 17 18 17 16 15 15
Tsansa ng ulan (%) Oras
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-24 0-24 0-24 0-24 0-24 0-24
-/-
-/10
40/60
80/80
60 30 30 20 40 30
Oras ng high tide /
Sea level (cm)
04:18/33.00 06:05/57.00 07:13/94.00 08:05/130.00 08:51/158.00 09:34/174.00 10:16/179.00 10:58/174.00
17:58/104.00 18:59/125.00 19:47/144.00 20:29/157.00 21:08/162.00 21:44/160.00 22:20/151.00 22:54/137.00
Oras ng low tide /
Sea level (cm)
10:58/-104.00 00:26/-63.00 01:19/-99.00 02:03/-135.00 02:43/-166.00 03:22/-190.00 03:59/-204.00 04:36/-207.00
-/- 12:25/-123.00 13:27/-145.00 14:17/-162.00 15:02/-169.00 15:43/-165.00 16:23/-150.00 17:02/-129.00