7-day weather information

Petsa 21 22 23 24 25 26 27 28
Araw Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado Linggo Lunes Martes
Lagay ng panahon Maaraw Maulap sa umaga at may pag-ulan sa hapon Ulan Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan
Pinakamataas na temperature (℃) 13 11 15 16 13 11 11 13
Pinakamababang temperature (℃) - 3 8 10 7 5 5 7
Tsansa ng ulan (%) Oras
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-24 0-24 0-24 0-24 0-24 0-24
-/-
10/0
10/20
50/60
90 70 60 60 70 50
Oras ng high tide /
Sea level (cm)
07:28/104.00 08:24/125.00 09:10/140.00 09:50/149.00 10:26/153.00 11:00/153.00 11:31/150.00 12:00/145.00
18:59/75.00 19:56/83.00 20:44/93.00 21:27/103.00 22:05/110.00 22:40/114.00 23:14/114.00 23:47/109.00
Oras ng low tide /
Sea level (cm)
00:39/-131.00 01:38/-150.00 02:29/-167.00 03:13/-179.00 03:53/-186.00 04:30/-187.00 05:03/-183.00 05:34/-174.00
13:27/-44.00 14:25/-55.00 15:11/-68.00 15:50/-78.00 16:26/-86.00 17:00/-92.00 17:32/-97.00 18:03/-100.00