Listahan ng impormasyon ukol sa water level

Petsa at oras ng obserbasyon 2022/01/22 04:30
Sumasailalim na lugar Pangalan ng observatory Mapa Applicable elementary school area Pangalan ng ilog Kalagayan ng water level Pamantayang antas ng tubig
Water level (10 mins. ago) (m) Actual water level (m) Pagdami at pagbaba Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m) Flood Watch Water Level (m) Evacuation Alert Water Level (m) Flood Danger Water Level (m)
Aki-ku Ishihara Mapa Nakano, Funakoshi, Yano Ilog Seno 0.51 0.51 1.10 1.90 2.20 2.90
Aki-ku Seno Mapa Seno Ilog Seno -0.05 -0.05 - 1.50 1.80 2.00
Lampas na sa Flood Danger Water Level
Lampas na sa Evacuation Alert Water Level
Lampas na sa Flood Watch Water Level
Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.