Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/12/01 23:30
Pangalan ng observatory Kamiyasu
Lokasyon 2 Jisaki, Aita
Gauge datum T.P.8.7000m(Elevation level8.7000m)
Sakop Hiroshima Prefecture (ilog)
Pangalan ng ilog Ilog Yasu
Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)
Lampas na sa Flood Danger Water Level
Lampas na sa Evacuation Alert Water Level
Lampas na sa Flood Watch Water Level
Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Pamantayang antas ng tubig
Flood Danger Water Level (m) 3.25
Evacuation Alert Water Level (m) 2.85
Flood Watch Water Level (m) 2.70
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m) 2.35
Kalagayan ng water level
Oras ng obserbasyon Actual water level (m)
23:30 0.35
23:20 0.35
23:10 0.35
23:00 0.35
22:50 0.35
22:40 0.35
22:30 0.35
22:20 0.35
22:10 0.35
22:00 0.35
21:50 0.35
21:40 0.35
21:30 0.35
21:20 0.35
21:10 0.35
21:00 0.35
20:50 0.35
20:40 0.35
20:30 0.35
20:20 0.35
20:10 0.35
20:00 0.35
19:50 0.35
19:40 0.35