A list of water level information

Date and time of observation 2021/03/02 00:50
Kake
[Applicable areas] Asaminami-ku, Asakita-ku, Saeki-ku
[Applicable school district] Yuki-higashi
[River name] Oota River (Upstream)
[Actual water level] -1.96m
(Map)
Imuro
[Applicable areas] Asaminami-ku, Asakita-ku
[Applicable school district] Kabe, Kameyama-minami, Imuro, Imuro, Tsutsuse, Hiura
[River name] Oota River (Upstream)
[Actual water level] -
(Map)
Doi
[Applicable areas] Asaminami-ku, Asakita-ku, Saeki-ku
[Applicable school district]
[River name] Oota River (Upstream)
[Actual water level] 1.56m
(Map)
Nakano
[Applicable areas] Asaminami-ku, Asakita-ku
[Applicable school district] Yagi, Kabe, Kabe-minami, Kameyama-minami
[River name] Oota River (Downstream)
[Actual water level] 1.26m
(Map)
Yaguchi-daiichi
[Applicable areas] Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku, Asaminami-ku, Asakita-ku
[Applicable school district] Hesaka, Ushitashin-machi, Ushita, Bairin, Yagi, Kawauchi, Midorii, Furuichi, Higashino, Nakasuji, Hara, Hara-minami, Gion, Yamamoto, Nagatsuka, Nagatsuka-nishi, Ochiai-higashi, Kuchita-higashi, Kuchita
[River name] Oota River (Downstream)
[Actual water level] 0.75m
(Map)
Shinkawabashi
[Applicable areas] Asakita-ku
[Applicable school district] Kabe, Kabe-minami
[River name] Nenotani River
[Actual water level] -0.11m
(Map)
Nakafukawa
[Applicable areas] Asakita-ku
[Applicable school district] Kakogawa, Fukawa
[River name] Misasa River
[Actual water level] 0.21m
(Map)
Shiraki
[Applicable areas] Asakita-ku
[Applicable school district] Ihara, Kounan, Mita, Kakogawa
[River name] Misasa River
[Actual water level] 0.71m
(Map)
Kamijou
[Applicable areas] Asakita-ku
[Applicable school district]
[River name] Misasa River
[Actual water level] 0.37m
(Map)
Yaguchi-daini
[Applicable areas] Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku, Asaminami-ku, Asakita-ku
[Applicable school district]
[River name] Oota River
[Actual water level] 0.66m
(Map)
1 2 > >>
-> To the top page