Lista de información de nivel del agua

Día y hora de observación 2021/04/14 03:40
Yaguchi daiichi
[Distrito aplicable] Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku, Asaminami-ku, Asakita-ku
[Distrito de escuela primaria correspondiente] Hesaka, Ushitashin-machi, Ushita, Bairin, Yagi, Kawauchi, Midorii, Furuichi, Higashino, Nakasuji, Hara, Hara-minami, Gion, Yamamoto, Nagatsuka, Nagatsuka-nishi, Ochiai-higashi, Kuchita-higashi, Kuchita
[Nombre del río] El Río Oota (Parte más baja de río)
[Nivel de agua real] 0.71m
(Mapa)
Gionoohashi
[Distrito aplicable] Nishi-ku
[Distrito de escuela primaria correspondiente] Hirose (Distrito de Nishi), Ooshiba, Misasa, Tenma, Kannon, Minami-kannon, Koi, Koi-higashi, Furuta, Takasu, Kougo, Kusatsu
[Nombre del río] El Río Oota (Parte más baja de río)
[Nivel de agua real] -0.52m
(Mapa)
Misasabashi
[Distrito aplicable] Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku
[Distrito de escuela primaria correspondiente] Fukuro-machi, Takeya, Senda, Nakajima
[Nombre del río] El Río Kyuuoota、El Río Motoyasu、El Río Tenma
[Nivel de agua real] -0.55m
(Mapa)
Nagawaku
[Distrito aplicable] Nishi-ku
[Distrito de escuela primaria correspondiente]
[Nombre del río] El Río Oota
[Nivel de agua real] 0.30m
(Mapa)
Kusatsu
[Distrito aplicable] Nishi-ku
[Distrito de escuela primaria correspondiente]
[Nombre del río] El Río Oota
[Nivel de agua real] -0.66m
(Mapa)
Yaguchi daini
[Distrito aplicable] Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku, Asaminami-ku, Asakita-ku
[Distrito de escuela primaria correspondiente]
[Nombre del río] El Río Oota
[Nivel de agua real] 0.63m
(Mapa)
Kumura
[Distrito aplicable] Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku, Asaminami-ku, Asakita-ku
[Distrito de escuela primaria correspondiente]
[Nombre del río] El Río Oota
[Nivel de agua real] 0.93m
(Mapa)
Nakaji
[Distrito aplicable] Nishi-ku, Saeki-ku
[Distrito de escuela primaria correspondiente] Inokuchi, Kouchi, Yahata-higashi, Yahata, Itsukaichikannon, Itsukaichi-chuo, Itsukaichi, Itsukaichi-higashi, Itsukaichi-minami, Rakurakuen
[Nombre del río] El Río Yahata
[Nivel de agua real] 0.50m
(Mapa)
-> ir a la página de inicio