Disclaimer

*Naniniwala kaming tama ang impormasyong nakalathala sa website na ito, ngunit hindi magpapasan ng anumang pananagutan ang Lungsod ng Hiroshima ukol sa anumang pinsalang dulot ng paggamit ng serbisyong ito at anumang pinsalang nagawa sa ikatlong partido gamit ng impormasyon dito kahit ang pinsalang iyon ay direct damage man o incidental damage.

*Maaaring ma-shutdown, ma-suspend o maputol ang serbisyong ito pansamantala. Hindi magpapasan ng anumang pananagutan ang Lungsod ng Hiroshima ukol sa anumang pinsalang dulot nito.

*Ang lahat ng impormasyong nakalathala sa website na ito ay binabago lamang tuwing may update. Maaaring baguhin, atbp. ang nilalamang nakalathala sa website na ito ng Lungsod ng Hiroshima nang walang antimanong pahayag. At maaari ring magkaroon ng pagkakaiba sa pagitan ng nakalathalang impormasyon at aktwal na kondisyon sa paglipas ng panahon.

*Sa inyong paggamit ng serbisyong ito, isipin ng Lungsod ng Hiroshima na sumang-ayon kayo sa mga tuntunin ito.

Ukol sa mesh information ng pagpapasiya sa paglabas ng landslide disaster warning

Sa paggamit ng Mesh Information for Landslide Warning Level ay kailangang tandaan ang mga sumusunod na paalala.

*Ang Mesh Information for Landslide Warning Level ay kailangang gamitin kasabay ng Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide, Babala ng Malakas na Pag-ulan (Landslide) at Payo ng Malakas na Pag-ulan.

*Ang Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide, Babala ng Malakas na Pag-ulan (Landslide) at Payo ng Malakas na Pag-ulan ay ihahayag base sa komprehensibong data mula sa kalagayan ng panahon, atbp. Dahil dito, maaaring hindi magkatugma itong mga inihayag na impormasyon sa Mesh Information for Landslide Warning Level.

*Ang Mesh Information for Landslide Warning Level ay impormasyon ukol sa kung gaano kataas ang posibilidad ng landslide base sa dami ng tubig-ulan at hindi nakabase sa mga katangian ng mga matarik na lugar tulad ng mga halamang tumutubo, geological condition, kung gaano kalaki ang pagkasira sa panahon, atbp. o agos ng groundwater, atbp. Dahil dito, hindi matiyak kung saan at anong oras magkakaroon ng kalamidad, gaano kalaki ang kalamidad, atbp. nang isa-isa.

*Sa paggamit nitong inpormasyon, tingnan ninyo rin kung gaano kapanganib sa paligid ng 5km mesh na tinitingnan ninyo. At hindi lamang nakadepende sa Mesh Information for Landslide Warning Level kung di pati na rin sa Landslide Prone Areas, Landslide Warning Areas, atbp. sa loob ng mesh na tinitingnan ninyo para makakuha ng comprehensibong impormasyon.

*Sa Mesh Information for Landslide Warning Level, hindi isinasaalang-alang ang proseso ng pag-iipon ng niyebe (snow) sa ibabaw ng lupa o pagtunaw at pagsipsip nito sa lupa. Dahil dito, maaaring hindi tamang-tama ang warning level na ihahayag kung umuulan ng niyebe at natutunaw ang niyebe.

Ukol sa mapa ng mga lugar na may posibilidad na magkaroon ng landslide disaster

*Ipinapakita ng Landslide Prone Area Map ang mga lugar na maaaring magka-landslide sa Hiroshima Pref. at inihayag ito para maging reperensiya sa paglikas kaugnay sa landslide o sa pag-aaral ng paggamit ng lupa. Dahil dito, sa loob ng lupa na nasa Landslide Prone Area Map ay hindi ipinagbabawal ang mga kilos, atbp. sa batas. Hindi rin nito patunayan ang pagkakaroon ng landslide o kalawakan ng pinsala.

*Hindi nagsagawa ng imbestigasyon sa mismong lugar sa paggawa ng mapa ng mga lugar na may posibilidad na magkaroon ng landslide disaster. Ginawa ito sa pamamagitan ng paghalaw ng lugar na nagtataglay ng mga itinakdang heograpikal na katangian gamit ang topographic map na may pinaliit na iskala na 1/25,000. Dahil dito, mangyari lamang na gamitin ito nang may pag-unawa na ito ay larawang-guhit na tinukoy ang mga hangganan sa kumbenyenteng paraan gamit ang topographic map.

*Ang mga impormasyon tungkol sa mga lugar na may posibilidad na magkaroon ng landslide disaster na ipinapamahagi sa pahinang ito ay impormasyon noong Abril 1, 2002. Hindi binabago ang mga panganib na lugar kahit nagbago ang porma ng lupa dahil sa land development, atbp. mula noong nagawa ang mapa.

Ukol sa mapa ng mga lugar na may warning / special warning ng landslide disaster (mula dito ay tatawagin na "mapa ng mga lugar na may warning ng landslide disaster")

*Ukol sa mapa ng mga lugar na may warning ng landslide disaster, inimbestigahan ang mga lugar na may posibilidad na magkaroon ng landslide disaster sa pamamaraan na itinakda sa Landslide Disasters Prevention Act, at isinasapubliko ayon din sa nabanggit na batas.

*Sa paggawa ng mapa ng mga lugar na may warning ng landslide disaster, humalaw ng lugar na nagtataglay ng mga itinakdang heograpikal na katangian gamit ang topographic map na may pinaliit na iskala na 1/25,000, at nagsagawa din ng imbestigasyon sa mismong lugar upang tukuyin ang mga hangganan nito.

*Tulad ng nabanggit sa itaas, tinukoy ang mga hangganan ng mapa ng mga lugar na may warning ng landslide disaster hindi lang sa pamamagitan ng imbestigasyon sa topographic map kundi pati sa mismong lugar. Samakatuwid, ito ay nakabatay sa mas masusing resulta ng imbestigasyon kumpara sa mapa ng mga lugar na may posibilidad na magkaroon ng landslide disaster.

*Gayunpaman, ang mapa ng "mga lugar na may warning / special warning ng landslide disaster" (mula dito ay tatawagin na "mapa ng mga lugar na may warning ng landslide disaster") na ipinamahagi sa pahinang ito ay isang larawang sanggunian na nagpapakita ng tinatayang posisyon at hindi nito nililinaw ang hangganan ng lugar na may warning, etc. Bukod dito, hindi nito saklaw ang lahat ng impormasyon tungkol sa Landslide Disasters Prevention Act. (Mangyari lamang na gamitin ang aming serbisyo na may sapat na pag-unawa sa mga nilalaman ng pahinang ito.)

*Ang mga impormasyon tungkol sa Landslide Disasters Prevention Act na ipinamahagi sa pahinang ito ay hindi materyal na itinalaga ng batas tungkol sa nabanggit na batas, at hindi nito pinapatunayan ang mga nilalaman ng mga itinakdang lugar na may warning ng landslide disaster, atbp. alinsunod sa nabanggit na batas.

*Para sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa mga bagay na nais ninyong malaman, tulad ng mga materyal para sa real estate transaction, atbp. at mga katulad nito na nangangailangan ng obligasyon, mangyari lamang na magtanong sa window na namamahala sa Pagtataguyod na Itinalaga ng Sediment Act sa munisipalidad ng inyong tirahan, opisina (sangay ng opisina) ng konstruksyon na lokal na institusyon ng Hiroshima Prefecture, o Hiroshima Prefecture Civil Engineering and Construction Office.

Ukol sa mapa ng mga lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig dahil sa baha (maliban sa Oota River)

*Ang mapa ng mga lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig na isinasapubliko sa Internet, ay isang mapa kung saan ang mapa ng mga lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig na ginawa ng Hiroshima Prefecture at ang taas ng umaapaw na tubig na inihayag kasama nito ay inilipat sa isang topographic map na may pinaliit na iskala na 1/25,000. Ang mapa ng mga lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig na isinasapubliko dito, ay hindi nagpapatunay ng mga lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig at ng taas ng umaapaw na tubig. Bukod dito, kung naka-zoom ang mapa sa antas na lumalampas sa katumpakan nito, magkakaroon ng pagkakaiba sa pagitan ng itinakdang lugar at ng lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig at ng taas ng umaapaw na tubig.

*Ang mga impormasyon tungkol sa mapa ng mga lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig ay impormasyon noong katapusan ng Hulyo 2015.

※Ang mapa ng mga lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig ay ginawa sa pamamagitan ng simulation sa tinatayang sitwasyon ng pag-apaw ng tubig kapag umapaw ang isang ilog. Hindi isinaalang-alang ang pag-apaw ng tubig sa mga sangay ng ilog, pag-ulan na higit sa tinatayang dami, pag-apaw ng tubig dahil sa landslide water, atbp., kaya may posibilidad na umapaw ang tubig sa mga lugar na hindi tinukoy sa mga lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig, at maaaring may pagkakaiba sa tinatayang lalim ng tubig at sa aktuwal na taas ng umaapaw na tubig.

Ukol sa mapa ng mga lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig dahil sa baha (Oota River)

*Ipinapakita ng larawan na ito ang mga itinakdang lugar sa loob ng itinakdang kahabaan para sa flood forecasting ng Oota River sa Oota River Water System, na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig alinsunod sa Flood Control Act, at ang lalim ng tubig at iba pang impormasyon kapag umapaw ang tubig sa bawat lugar.

*Ang mga lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig, atbp. ay nahanap sa pamamagitan ng simulation sa tinatayang sitwasyon kapag umapaw ang tubig sa Oota River dahil sa malakas na pag-ulan na nangyayari lamang minsan sa mga 200 taon, na siyang pamantayang pag-ulan sa plano tungkol sa pagpigil sa baha, habang isinasaalang-alang ang maintenance status ng river channel ng Oota River sa oras ng pagtatakda, at ang kalagayan, atbp. ng mga pasilidad tulad ng mga flood regulation facility ng Nukui Dam, atbp. at ng Oota River Discharge Channel, atbp.

*Gayunpaman, hindi isinaalang-alang sa nabanggit na simulation ang pag-apaw ng tubig sa mga sangay ng ilog, pag-ulan na higit sa tinatayang dami, high tide, pag-apaw ng tubig dahil sa landslide water, atbp., kaya may posibilidad na umapaw ang tubig sa mga lugar na hindi tinukoy sa mga lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig, at maaaring may pagkakaiba sa tinatayang lalim ng tubig at sa aktuwal na taas ng umaapaw na tubig. Bukod dito, hindi isinaalang-alang ang pagkakaroon ng mga landslide disaster tulad ng pagbagsak ng mga matarik na dalisdis, pag-agos ng lupa at mga bato, pagguho ng lupa, atbp.

Ukol sa mapa ng mga lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig dahil sa high tide

*Ipinapakita sa mapa ng mga lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig dahil sa high tide ang mga lugar na may posibilidad na magtamo ng pinsala dahil sa high tide disaster. Isinasapubliko ito sa layunin na gamitin ito bilang sanggunian kapag lumilikas dahil may warning para sa high tide disaster o kapag nag-iisip na gumamit ng lupa. Samakatuwid, ang mga hangganan ng lupa sa mapa ng mga lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig dahil sa high tide ay hindi nangangahulugang may pagbabawal ng batas sa mga gawain, atbp. Bukod dito, hindi nito pinapatunayan ang pagkakaroon ng high tide disaster o laki ng pinsala.

*Ang mapa ng mga lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig dahil sa high tide ay ginawa sa pamamagitan ng simulation sa tinatayang sitwasyon kapag nagkaroon ng high tide na may tinatayang laki, habang isinasaalang-alang ang kasalukuyang kalagayan ng mga pasilidad ng coast defense sa oras ng imbestigasyon. Gayunpaman, hindi isinaalang-alang ang pag-apaw ng tubig sa mga ilog, pag-apaw ng tubig dahil sa landslide water, at pag-apaw ng tubig dahil sa high tide na may laking higit sa tinayang laki. Samakatuwid, may posibilidad na magtamo ng pinsala ang mga lugar na hindi itinakda sa sa mga lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig dahil sa high tide, at maaaring may pagkakaiba sa tinatayang taas ng umaapaw na tubig at aktuwal na taas.

※Tungkol sa mapa ng mga lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig dahil sa high tide, nagsagawa ng simulation kung saang mga lugar ang malamang na makaranas ng pag-apaw ng tubig sa kondisyon ng kasalukuyang anyo ng lupa at paggamit ng lupa, at pagpapalagay na hindi mapipinsala ang mga kasalukuyang high tide embankment, atbp. Ang mga lugar na nakakaranas ng pag-apaw ng tubig ay nag-iiba kapag may dumating na bagyo na hindi kasama sa tinayang sitwasyon, o kapag napinsala ang mga pasilidad, o dahil sa mga land embankment, atbp.

※Kailangang mag-ingat dahil may posibilidad na makaranas din ng pag-apaw ng tubig ang mga lugar na walang kulay sa mapa, dahil sa wave overtopping, pabaliktad na pag-agos ng tubig mula sa mga tubo, pag-apaw ng tubig sa mga ilog, tubig-ulan at landslide water.

Ukol sa mapa ng mga lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig dahil sa tsunami

*Ang mapa ng mga lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig dahil sa tsunami na isinasapubliko sa Internet, ay isang mapa kung saan ang mapa ng mga lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig dahil sa tsunami na ginawa ng Hiroshima Prefecture at ang taas ng umaapaw na tubig na inihayag kasama nito ay inilipat sa isang topographic map na may pinaliit na iskala na 1/25,000. Ang mapa ng mga lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig na isinasapubliko dito, ay hindi nagpapatunay ng mga lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig at ng taas ng umaapaw na tubig. Bukod dito, kung naka-zoom ang mapa sa antas na lumalampas sa katumpakan nito, magkakaroon ng pagkakaiba sa pagitan ng itinakdang lugar at ng lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig at ng taas ng umaapaw na tubig.

Ukol sa mapa ng mga lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig dahil sa landslide water

*Ang tinatayang pag-apaw ng tubig ay kapag bumuhos nang pantay ang ulan na may dami na 81mm kada oras sa buong lugar ng mga sewege facility na pinamamahalaan ng Hiroshima City Waterworks Bureau sa oras na nakatala sa ibaba.
(1) Kakomachi/Yoshijima/Kounan District
  Marso 2014 (Heisei 26)
(2) Hakushima/Noborimachi/Ootemachi/Kyoubashi District
  Marso 2015 (Heisei 27)
(3) Honkawa-cho/Funairi/Eba District
  Marso 2016 (Heisei 28)
(4) Hesa District
  Nobyembre 2012 (Heisei 24)
(5) Kaniya/Oozu/Yaga District
  Marso 2008 (Heisei 20)
(6) Minamimachi/Asahimachi/Ujina District
  2014 (Heisei 26)
(7) Misasa/Yokogawa/Nakahiro/Kan-on District
  Marso 2014 (Heisei 26)

※Ang pagbuhos ng ulan na may dami na 81mm kada oras ay ang pinakamalaking pag-ulan sa naobserbahang data ng mga pampublikong institusyon tulad ng Hiroshima Local Meteorological Observatory, atbp. sa pagitan ng taong 1888 (Meiji 21) at taong 2013 (Heisei 25). 【Naobserbahan ito noong Hunyo 29, 1999 (Heisei 11) sa Saeki District.】

※Mag-ingat dahil may posibilidad na makaranas ng pag-apaw ng tubig ang mga lugar maliban sa mga lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig kapag bumuhos ang matinding ulan sa iisang lugar lamang.

※Mag-ingat dahil may posibilidad na makaranas ng pag-apaw ng tubig na higit sa tinatayang taas ang mga lugar na mas mababa sa kalsada, dahil ang mga lugar na inaasahang makaranas ng pag-apaw ng tubig ay tinataya gamit ang taas ng kalsada bilang pamantayan.

Ukol sa mapa ng mga school district ng elementarya

*Ito ay ginawa sa pinaliit na iskala na 1/40,000 upang maging pamantayan ng mapa ng mga school district ng elementarya.

*Kung naka-zoom ang mapa sa antas na lumalampas sa katumpakan nito, maaaringn magkaroon ng pagkakaiba sa aktuwal na lugar. Mangyari lamang na gamitin ito bilang sanggunian kapag lumilikas, at kumpirmahin sa website ng Hiroshima City para sa detalye ng mga kalsadang dadaanan sa pagpasok sa mga elementary school.

*Bukod dito, ang datang ito ay data noong Marso 2016, kaya maaaring may pagkakaiba sa mga kasalukuyang lugar.

Ukol sa mapa ng impormasyon tungkol sa pag-iwas sa sakuna

*Ukol sa mapa ng impormasyon tungkol sa pag-iwas sa sakuna, maaaring kumuha ng impormasyon tulad ng mga mapanganib na lugar, lugar na kanlungan, atbp. habang ginagamit ang iba't ibang mapa tulad ng Chiri-in (Geospatial Information Authority) Map, Google Map、Open Street Map, atbp.

*May limitasyon sa paggamit ng mga mapa dahil ang copyright ay hawak ng mga legal entity na nagbigay ng mga ito.

*Mangyari lamang na tingnan ang mga detalye sa tagapamahagi ng bawat background map.

Ukol sa Chiri-in (Geospatial Information Authority) Map (background map)

*Ito ay kinopya mula sa electronic topographic map na inilathala ng Geospatial Information Authority of Japan nang may pahintulot mula sa puno ng nabanggit na awtoridad.

*Kung ang isang third party ay nais gumawa ng karagdagang kopya, kailangan ng pahintulot mula sa puno.

Ukol sa Google MAP (background map)

*Maaaring hindi makita ang Google MAP kapag dumami ang bilang ng access. Sa ganitong kaso, mangyari lamang na pumili ng ibang background map mula sa itaas ng mapa.

Tungkol sa paggamit ng Google Analytics

*Sa site na ito, ginagamit namin ang Google Analytics upang mangolekta ng impormasyon tungkol sa pag-access sa site upang maunawaan ang katayuan ng paggamit ng site.
Sa loob ng site, gumagamit kami ng cookies na ibinigay ng Google upang mangolekta ng impormasyon tungkol sa mga gumagamit, ngunit hindi kami nakuha ng impormasyon upang matukoy ang mga indibidwal.
Ang data na nakolekta sa pamamagitan ng paggamit ng Google Analytics ay pinamamahalaan batay sa patakaran sa privacy ng Google.
Mangyaring kumpirmahin ang Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Analytics at Patakaran sa Pagkapribado sa homepage ng Google Analytics.

Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Analytics (Panlabas na link)
 https://www.google.com/analytics/terms/ph.html
Patakaran sa privacy (Google) (Panlabas na link)
 https://policies.google.com/privacy?hl=fil

Bilang karagdagan, tungkol sa pinsala dahil sa paggamit ng serbisyo ng Google Analytics, walang pananagutan ang Hiroshima-city.
-> Sa Front Page