Listahan ng glossary

Payo at babala

[Pagkulog]

[Malakas na pag-ulan]

[Pagbaha]

[Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat]

[Tsunami]

[Emergency Warning]

[Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras]

[Tornado Alert]

[Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide]

[Designated River Flood Forecast]

[Impormasyon ukol sa Pag-abot ng Water Level]

[Impormasyon ukol sa Bagyo]

[Impormasyon ukol sa Lindol]

Impormasyon ukol sa paglikas

[Paglikas ng matatanda atbp.]

[Utos sa paglikas]

[Emergency na Pagsiguro ng Kaligtasan]

Panganib na lugar

[Potential Flooding Area]

[Mga lugar na maaaring magka-landslide]

[Potential Storm Surge Flooding Area]

[Potential Tsunami Flooding Area]

Evacuation area, atbp.

[Designated emergency evacuation area]

[Designated evacuation center]

Others

[Impormasyon ukol sa Civil Protection]

[Headquarter ng disaster control]

-> Sa Front Page