Detalye ng glossary

Potential Flooding Area

[Potential Flooding Area]

Itinalaga ang mga lugar na inaasahang babahain kung sakaling umapaw ang Flood Forecast Rivers at Water Level Information Communication Rivers dahil sa maaasahang pinakamalakas na pag-ulan, atbp. bilang Potential Flooding Area ng Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism at prefectures para bawasan ang maaaring pinsala ng pagbaha sa pamamagitan ng pagsisiguro ng paglikas na walang problema at mabilis o pag-agap sa posibleng pagbaha. At Inihayag ang mga itinalagang lugar, kalaliman ng tubig kung bahain ang mga lugar na iyon at kung gaano katagal bago humupa ang baha sa Potential Flooding Area map.
Makita sa Hiroshima-shi website ang listahan ng mga itinalagang ilog at setting ng kalaliman ng tubig.
*Hiroshima-shi website "Hiroshima-shi Flood Hazard Map"
(http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1392362485710/index.html)

Mga lugar na maaaring magka-landslide

[Landslide Prone Areas]

Ipinapakita ng Landslide Prone Area Map ang mga lugar na maaaring magka-landslide sa Hiroshima Pref. at inihayag ito para maging reperensiya sa paglikas kaugnay sa landslide o sa pag-aaral ng paggamit ng lupa.
Dahil dito, sa loob ng lupa na nasa Landslide Prone Area Map ay hindi ipinagbabawal ang mga kilos, atbp. sa batas.
Hindi rin nito patunayan ang pagkakaroon ng landslide o kalawakan ng pinsala.
Ukol sa mga lugar na hindi pa itinatalaga bilang Landslide Warning Area, atbp. na itinakda sa Sediment Disaster Prevention Act, ihahayag ang babala ng paglikas, atbp. para sa mga lugar na nasa loob ng Landslide Prone Area habang hindi pa itinatalaga ang mga ito.
Ang impormasyon ukol sa Landslide Prone Area ay base sa data noong Abril 1, 2002
Hindi binabago ang mga panganib na lugar kahit nagbago ang porma ng lupa dahil sa land development, atbp. mula noong nagawa ang mapa.

[Landslide Warning Area]

Ito ay itinatalaga ng Hiroshima Pref. base sa Sediment Disaster Prevention Act na itinatag noong nagka-landslide sa Hiroshima-shi, atbp. noong ika-29 ng Hunyo, 1999 at kung saan posibleng delikado ang buhay ng residente o mapinsala ang katawan ng residente kung gumuho ang lupa sa matarik na lugar. Dahil dito, ipinapaalam ng Hiroshima Pref. ang panganib ng landslide at inaayos ang systema para magbigay ng babala ng paglikas nang maaga.

[Landslide Special Warning Area]

Ito ay itinatalaga ng Hiroshima Pref. base sa Sediment Disaster Prevention Act at kung saan posibleng masira o gumuho ang mga gusali at napakadelikado ng buhay ng residente o malaking pinsala sa katawan ng residente kung gumuho ang lupa sa matarik na lugar. Dahil dito, kailangan ang pahintulot mula sa Hiroshima Pref. para sa partikular na development works o may pagbabawal sa istraktura ng gusali.

Potential Storm Surge Flooding Area

[Potential Storm Surge Flooding Area]

Inihayag ng Hiroshima Pref. ang Potential Storm Surge Flooding Map na nagpapakita ng mga lugar na inaasahang bahain at inaasahang kalaliman ng tubig kung magkaroon ng pagbaha dahil sa pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat (storm surge) na dulot ng bagyo.
Sa ngayon, 2 kaso ang inaasahan. Isa ay napakalakas at 30 taon ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo at isa pa ay kasing lakas ng Isewan Typhoon (Typhoon Vera).

Potential Tsunami Flooding Area

[Potential Tsunami Flooding Area]

Inihayag ng Hiroshima Pref. ang Potential Tsunami Flooding Map na nagpapakita ng mga lugar na inaasahang bahain at inaasahang kalaliman ng tubig kung magkaroon ng napakalaking tsunami (pinakamalaki sa kasaysayan) sa ilalim ng masamang kondisyon.
-> Sa Front Page