Detalye ng glossary

Impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

[10-min rainfall]

Dami ng tubig-ulan na bumuhos sa nakaraang 10 minuto.

[60-min rainfall]

Dami ng tubig-ulan na bumuhos sa nakaraang 60 minuto (1 oras).
Makikita sa website ng Japan Meteorological Agency ang kategorya ng pag-ulan depende kung gaano kalakas at paano magbuhos.
*Website ng Japan Meteorological Agency "Lakas at paraan ng pagbuhos ng ulan"
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/amehyo.html)

[Effective rainfall]

Ang Effective Rainfall ay guide ng dami ng tubig-ulan. Kinompute ito gamit ang tubig-ulan na bumuhos dati at ang amount nito ay depende kung ilang oras ang nakalipas mula noong nagbuhos ang ulan.
Sa system ng Hiroshima-shi, ginagamit ang 72-hr half-life.

[Cumulative rainfall]

"Cumulative Rainfall" ang tawag sa total amount ng tubig-ulan mula sa pag-umpisa ng pagbuhos hanggang sa kasalukuyang oras.
Kung walang ulan nang ilang oras, ma-rereset ang Cumulative Rainfall at kung umulan ulit, magiging umpisa ito ng panibagong ulan.

Kalagayan ng Nimbus cloud

[High-resolution Nowcasts]

Ang High-resolution Precipitation Nowcasts ng Japan Meteorological Agency ay nagbibigay ng short term forecast ng pag-ulan sa 250m resolution sa pamamagitan ng data na naobserbahan sa weather radar.

Pamantayang antas ng tubig

[Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps]

Ito ay water level na ginagamit sa mga ilog na magbibigay ng babala para sa flood protection. At ito ang pinagbabasehan ng Flood Fighting Corps, atbp. na nag-sastandby para sa pagbaha o pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat para maghanda sa flood prevention activities.
Ito ay water level na nakatakda sa Artikulo 12 ng Flood Prevention Act at kung saan kailangang mag-ulat.
Sa Hiroshima-shi, ang mga sumusunod na ilog ay itinalaga bilang pagbibigay ng babala para sa flood protection.
Rivers for Flood Protection Warning)
*National Control Rivers: Ilog Ootagawa, Ilog Misasagawa, Ilog Nenotanigawa, Ilog Kyuuootagawa, Ilog Motoyasugawa, Ilog Tenmagawa
*Prefectural Control Rivers: Ilog Yahatagawa, Ilog Yasukawa, Ilog Misasagawa, Ilog Nenotanigawa, Ilog Minochigawa, Ilog Senogawa, Ilog Enkougawa, Ilog Kyoubashigawa

[Flood Watch Water Level]

Ito ay water level na dapat maging maingat sa kalamidad tulad ng pagbaha o pagsalpok ng malalaking alon (warning water level na nakatakda sa Artikulo 12 ng Flood Prevention Act) at para sa Flood Fighting Corps, atbp., kailangang mag-umpisa ng flood prevention activities sa Rivers for Flood Protection Warning.
Kailangang mag-ingat nang maigi sa pagtaas ng tubig kung dumating na sa water level na ito.

[Evacuation Alert Water Level]

Kung umabot sa water level na ito, maglalabas ng Pag-uutos ng Paghahanda sa Paglikas at ng Paglikas para sa mga Matatanda, atbp. ang alkalde para tawagin ang pansin ng mga residente sa impormasyon ukol sa pag-apaw ng tubig sa ilog.
Kailangang maging alerto sa pagtaas ng tubig kung dumating na sa water level na ito.

[Flood Danger Water Level]

Kung umabot sa water level na ito, kailangang maging mas alerto sa pagbaha (Special Warning Water Level na nakatakda sa Artikulo 13 ng Flood Prevention Act), maglalabas ng Babala ng Paglikas, atbp. ang alkalde at kailangang lumikas ng mga residente.
Kailangang maging mas alerto sa pagtaas ng tubig kung dumating na sa water level na ito.

Impormasyon ukol sa Sea Level

[Sea Level: Kailangang mag-ingat]

Itong sea level ay para mag-standby at maghanda sa flood prevention activities ang Flood Fighting Corps, atbp. para sa pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat.
Sa Port of Hiroshima na nasa Hiroshima-shi, naka-set ito sa T.P.2.1m.

[Sea Level: Kailangang maging alerto]

Itong sea level ay para maging alerto sa pagsalpok ng malalaking alon at mag-umpisa ng flood prevention activities ang Flood Fighting Corps, atbp.
Sa Port of Hiroshima na nasa Hiroshima-shi, naka-set ito sa T.P.2.5m.

[Astronomical tide level]

"Astronomical tide" ang tawag sa pagbabago ng sea level tulad ng high tide at low tide o spring tide at neap tide gawa ng tide-generating force na buwan o araw at ang tawag dito sa sea level ay "Astronomical tide level".
Kung may tamang data ng isang lugar na nakuha sa matagal na obserbasyon, tataas ang accuracy ng forecast ng Astronomical tide level sa lugar na iyon.
-> Sa Front Page