Detalye ng glossary

Paglikas ng matatanda atbp.

[Paglikas ng matatanda atbp.]

Ilalabas ito ng lungsod kung may panganib na magkaroon ng sakuna.
Sa karaniwang tuntunin, itong impormasyon na ihahayag ng Hiroshima-shi ay para sa mga residenteng nakatira sa loob ng panganib na area (ayon sa elementary school area) tulad ng Landslide Warning Area, atbp.
Ang sumusunod ang mga kilos na hihilingin sa mga residente.
・Magsimula ng kilos sa paglikas ang mga taong nangangailangan ng pagsasaalang-alang at ang taong tumutulong sa kanila.
・Lumikas sa antimanong pinagpasyahang bahay ng kakilala na nasa ligtas na lugar, o sa lugar na paglilikasang kusang binuksan ng pook, o sa itinalagang lugar na paglilikasan sa emergency na itinatag ng lungsod.
・Marapat ang pagpapaliban ng karaniwang pagkilos tulad ng pagpipigil sa paglalabas para pumasok sa trabaho atbp. paghahanda para sa paglikas, at kusang paglikas, ayon sa pangangailangan, pati ng mga hindi taong nangangailangan ng pagsasaalang-alang o taong tumutulong sa kanila.

Utos sa paglikas

[Utos sa paglikas]

Ilalabas ito ng lungsod kung tumaas ang panganib ng sakuna.
Sa karaniwang tuntunin, itong impormasyon na ihahayag ng Hiroshima-shi ay para sa mga residenteng nakatira sa loob ng panganib na area (ayon sa elementary school area) tulad ng Landslide Warning Area, atbp.
Ang sumusunod ang mga kilos na hihilingin sa mga residente.
・Lumikas kaagad mula sa mapanganib na lugar.
・Kung makukumpirma na makakasiguro ng sariling kaligtasan laban sa baha o daluyong, sa mataas na palapag sa loob ng gusali ayon sa hazard map at iba pa, maaari ring siguruhin ang kaligtasan sa loob ng gusali sa sariling kapasyahan. Subalit kinakailangan ang paglisan at paglikas sa sakuna ng pagguho ng lupa at tsunami.

Emergency na Pagsiguro ng Kaligtasan

[Emergency na Pagsiguro ng Kaligtasan]

Ilalabas ito ng lungsod sa kalagayan ng pangyayari o papalapit na sakuna, o kalagayang mapapalagay na mas mapanganib ang lumisan at lumikas para masiguro ang sariling kaligtasan.
Ang sumusunod ang mga kilos na hihilingin sa mga residente.
・Kumilos upang kaagas na masiguro ang kaligtasan mula sa panganib sa buhay.
・Kung sariling napagpasyahang mas malalagay sa panganib ang buhay sa paglisan at paglikas sa itinalagang lugar na paglilikasan sa emergency, kaagad na siguruhin ang sariling kaligtasan tulad ng pagpunta sa hangga't maaari mataas na lugar na mapapasyang ligtas kung tutuusin, o lugar na malayo sa bundok at bangin.
-> Sa Front Page