Impormasyon ng weather na inihayag sa Hiroshima-shi

Emerhensiyang babala at Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras
Walang pahayag.
Babala
Walang pahayag.
Payo
Walang pahayag.
Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide
Walang pahayag.
Designated River Flood Forecast
Walang pahayag.
-> Sa Front Page