Lista de informação do nível de água

Data e hora da observação 2020/10/29 05:30
Yaguchi-daiichi
[Distritos aplicáveis] Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku, Asaminami-ku, Asakita-ku
[O distrito da escola primária correspondente] Hesaka, Ushitashin-machi, Ushita, Bairin, Yagi, Kawauchi, Midorii, Furuichi, Higashino, Nakasuji, Hara, Hara-minami, Gion, Yamamoto, Nagatsuka, Nagatsuka-nishi, Ochiai-higashi, Kuchita-higashi, Kuchita
[Nome do rio] Rio Oota (Curso inferior do rio)
[Situação real do nível de água] 0.54m
(Mapa)
Gionoohashi
[Distritos aplicáveis] Nishi-ku
[O distrito da escola primária correspondente] Hirose (Distrito de Nishi), Ooshiba, Misasa, Tenma, Kannon, Minami-kannon, Koi, Koi-higashi, Furuta, Takasu, Kougo, Kusatsu
[Nome do rio] Rio Oota (Curso inferior do rio)
[Situação real do nível de água] 0.46m
(Mapa)
Misasabashi
[Distritos aplicáveis] Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku
[O distrito da escola primária correspondente] Fukuro-machi, Takeya, Senda, Nakajima
[Nome do rio] Rio Kyuuoota、Rio Motoyasu、Rio Tenma
[Situação real do nível de água] 0.39m
(Mapa)
Nagawaku
[Distritos aplicáveis] Nishi-ku
[O distrito da escola primária correspondente]
[Nome do rio] Rio Oota
[Situação real do nível de água] 0.45m
(Mapa)
Kusatsu
[Distritos aplicáveis] Nishi-ku
[O distrito da escola primária correspondente]
[Nome do rio] Rio Oota
[Situação real do nível de água] 0.60m
(Mapa)
Yaguchi-daini
[Distritos aplicáveis] Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku, Asaminami-ku, Asakita-ku
[O distrito da escola primária correspondente]
[Nome do rio] Rio Oota
[Situação real do nível de água] 0.44m
(Mapa)
Kumura
[Distritos aplicáveis] Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku, Asaminami-ku, Asakita-ku
[O distrito da escola primária correspondente]
[Nome do rio] Rio Oota
[Situação real do nível de água] 0.78m
(Mapa)
Nakaji
[Distritos aplicáveis] Nishi-ku, Saeki-ku
[O distrito da escola primária correspondente] Inokuchi, Kouchi, Yahata-higashi, Yahata, Itsukaichikannon, Itsukaichi-chuo, Itsukaichi, Itsukaichi-higashi, Itsukaichi-minami, Rakurakuen
[Nome do rio] Rio Yahata
[Situação real do nível de água] 0.49m
(Mapa)
-> Voltar ao topo da página