Payo at babala

Pagkulog

 • Thunderstorm Advisory
  • Ipapahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang kalamidad dahil sa pagtama ng kidlat. Bilang karagdagan sa mga pagtama ng kidlat, maaaring magdagdag ng babala na
  • maaaring mangyari ang pinsala sa mga tao at gusali dahilan sa matinding mga kaganapan sa panahon gaya ng biglaang malakas na pag-ulan, pagbugso ng hangin tulad ng mga buhawi, at
  • hailstorm dulot ng pamumuo ng cumulonimbus clouds. Ang paalala sa biglaang pagbuhos ng malakas na ulan ay ipinapanawagan din sa pamamagitan ng tagubilin tungkol sa kidlat.

Malakas na pag-ulan

 • Payo ng Malakas na Pag-ulan
  • Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang pagbaha o landslide dahil sa malakas na pag-ulan. Kahit tumigil na ang ulan, kung maaari pa ring magkaroon ng landslide, patuloy pa rin ang payo ng Japan Meteorological Agency.
  • *Website ng Japan Meteorological Agency ’Listahan ng pamantayang paghahayag ng babala/payo’
  • (http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)外部サイト別ウィンドウで開く
 • Babala ng Malakas na Pag-ulan
  • Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang malaking pinsala ng pagbaha o landslide dahil sa malakas na pag-ulan. Kahit tumigil na ang ulan, kung may panganib pa rin ng pagkakaroon ng landslide, patuloy pa rin ang babala ng Japan Meteorological Agency.
  • *Website ng Japan Meteorological Agency ’Listahan ng pamantayang paghahayag ng babala/payo’
  • (http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)外部サイト別ウィンドウで開く

Pagbaha

 • Flood Advisory
  • Ito ay ipapahayag ng Japan Meteorological Agency kapag inaasahan na isang sakuna ng baha ay maaaring mangyari dahil sa pagbaha na dulot ng malakas na pag-ulan o pagkatunaw ng niyebe (snow) sa upstream na bahagi ng ilog.
  • Kabilang sa mga sakop ng sakuna ng baha ang pagbaha sa mga ilog, pinsala sa mga pilapil, at mga pinsalang dulot ng pagbahang ito.
  • *Website ng Japan Meteorological Agency ”Listahan ng pamantayan sa paghahayag ng babala / paalala”
  • (http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)外部サイト別ウィンドウで開く
 • Flood Warning
  • Ipapahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang malaking pinsala mula sa pagbaha dulot ng pag-apaw ng ilog o pagbaha na nangyayari dahil sa pababang pag-agos dahil sa malakas o matagal na pag-ulan o pagkatunaw ng niyebe (snow).
  • Ang mga malubhang sakuna sa baha na maaaring maging sakop nito ay kinabibilangan ng pag-apaw at pagbaha ng mga ilog, pagkasira at pagguho ng mga pilapil, at malubhang pinsalang dulot ng mga pagbahang ito.
  • *Website ng Japan Meteorological Agency ”Listahan ng pamantayan sa paghahayag ng babala / paalala”
  • (http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)外部サイト別ウィンドウで開く

Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat

 • Storm Surge Advisory
  • Ipapahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang sakuna na maaaring mangyari dahil sa abnormal na pagtaas ng tubig-dagat dahil sa bagyo o low pressure. *Website ng Japan Meteorological Agency ”Listahan ng pamantayan sa paghahayag ng babala / paalala”
  • (http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)外部サイト別ウィンドウで開く
 • Storm Surge Warning
  • Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang malaking pinsala ng kalamidad dulot ng hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig dagat dahil sa bagyo, low pressure, atbp. *Website ng Japan Meteorological Agency ’Listahan ng pamantayang paghahayag ng babala/payo’
  • (http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)外部サイト別ウィンドウで開く

Tsunami

 • Tsunami Advisory
  • Ang tagubilin ng tsunami ay ipapahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang tsunami na may taas na higit sa 0.2m at mas mababa sa 1m sa pinakamataas na bahagi, at may
  • panganib na magkaroon ng sakuna dahil sa tsunami. Kaya’t ang mga taong nasa dagat ay dapat na umalis sa dagat at lumayo sa baybayin.
  • Huwag lumangoy o mangisda sa dalampasigan dahil mapanganib ito. Huwag lumusong sa dagat o lumapit sa baybayin hanggang sa maalis ang tagubilin.
 • Tsunami Warning
  • Ang mga babala sa tsunami ay ipapahayag kung may inaasahang tsunami na may taas na higit sa 1m at mas mababa sa 3m sa pinakamataas na bahagi, kaya’t ang mga tao sa baybayin o mga
  • ilog ay dapat na agad lumikas sa ligtas na lugar gaya ng mga burol o tsunami evacuation building. Huwag umalis sa ligtas na lugar hanggang sa maalis ang babala.
 • Mega-tsunami Warning
  • Ang babala ng malaking tsunami ay ipapahayag kung may inaasahang tsunami na may taas na higit sa 3m sa pinakamataas na bahagi, kaya’t ang mga taong nasa baybayin o nasa tabi ng isang
  • ilog, ay dapat na agad lumikas sa isang ligtas na lugar gaya ng burol o tsunami evacuation building. Huwag umalis sa ligtas na lugar hanggang sa maalis ang babala.

Emergency Warning

 • Emergency Warning
  • Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang matinding pag-ulan, atbp. na lalampas kaagad sa warning level at tumataas ang panganib. Kailangang mag-full alert. 6 na klase ang Emergency Warning na ihahayag ng Japan Meteorological Agency.
  • Mega-tsunami Warning ay isa sa mga Emergency Warning.
 • Heavy Rain Emergency Warning
  • Ang espesyal na babala ng malakas na pag-ulan ay ipapahayag kung may inaasahang malakas na pag-ulan na isang beses sa loob ng ilang dekada kung bumuhos dahil sa isang bagyo o malakas
  • na ulan. Ang mga item sa espesyal na babala ay malinaw na sasabihin sa titulo nito at ipapahayag bilang ”Espesyal na babala ng malakas na ulan (sakuna sa lupa at buhangin)”,
  • ”espesyal na babala ng malakas na ulan (landslide)” o ”Espesyal na babala ng malakas na ulan (landslide at pagbaha )”
 • Heavy Snow Emergency Warning
  • Heavy Snow Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang malakas na pag-ulan ng niyebe (snow) (ilang dekada ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito karaming niyebe).
 • Storm Emergency Warning
  • Storm Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang napakalakas na hangin (storm) dahil sa malakas na bagyo (ilang dekada ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo) o malakas na extratropical cyclone.
 • Snow-storm Emergency Warning
  • Snow-storm Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang napakalakas na hangin (storm) na may kasamang niyebe (snow) dahil sa extratropical cyclone na kasing lakas ng hindi pangkaraniwang bagyo
  • (ilang dekada ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo).
  • Ito ay para magbigay ng babala na mataas ang posibilidad na ”malaking kalamidad na dulot ng napakalakas na hangin (storm)” at ”malaking kalamidad dahil sa niyebe (snow) na magiging sanhi ng ”poor visibility””.
 • Storm Surge Emergency Warning
  • Storm Surge Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat (storm surge) dahil sa malakas na bagyo (ilang dekada ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo) o malakas na extratropical cyclone.
 • High Waves Emergency Warning
  • High Waves Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang mataas na alon dahil sa malakas na bagyo (ilang dekada ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo) o malakas na extratropical cyclone.
  • Itong ”mataas na alon (high waves)” ay iba sa ”tsunami” dahil sa lindol.

Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras

 • Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras
  • Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may pagbuhos ng malakas na ulan sa maikling oras (ilang taon ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito kalakas na ulan) na inobserbahan (obserbasyon sa pamamagitan ng ground-based rain gauge) o sinuri
  • (pagsusuri sa pamamagitan ng weather radar at ground-based rain gauge: radar-raingauge analyzed precipitation).
  • Ang ibig sabihin ng paghahayag nitong impormasyon ay bumubuhos na ang napakalakas na ulan na maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar o malapit sa inyo. Sa Hiroshima-shi, inihayag itong impormasyon noong nagkaroon ng landslide noong ika-20 ng Agosto, 2014.
  • *Website ng Japan Meteorological Agency ’Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras’
  • http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/kirokuame.html外部サイト別ウィンドウで開く
  • *website ngJapan Meteorological Agency「kikikuru(Pamamahagi ng panganib ng babala)」
  • https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/riskmap.html外部サイト別ウィンドウで開く

Tornado Alert

 • Tornado Alert
  • Ang impormasyong ito ay para magbigay ng babala ukol sa buhawi at malakas na ihip ng hangin gaya ng downburst na nabubuo sa ilalim ng cumulonimbus na ulap (tatawaging ”buhawi, atbp.”
  • bilang karagdagang tagubilin sa pagtama ng kidlat, sa Hiroshima prefecture, ipapahayag ang ”Southern Hiroshima prefecture”, ”Northern Hiroshima prefecture” at ang mga nasasakupang
  • lugar gaya ng sa taya ng panahon. Epektibo ito sa loob ng 1 oras mula nang maipahayag.

Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide

 • Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide
  • Sa kalagayan na ipinahayag ang babala ng malakas na ulan (landslide), kapag higit pang tumaas ang antas ng panganib na mangyari ang landslide, magkasamang ipinapahayag ng prefecture at ng Japan Meteorological Agency ang impormasyong nananawagan sa pagiging alerto na tinutukoy
  • ang mga sakop na munisipalidad upang matulungan ang pagpapasya ng pinuno ng munisipalidad tungkol sa kautusan ng paglikas atbp., at upang maging sanggunian sa kusang paglikas ng mga residente.
 • Soil Water Index
  • Ang soil water index ay isang indicator upang malaman ang antas ng pagtaas ng panganib ng landslide dulot ng pag-ulan. Ang mga landslide (pagguho ng bangin, lupa at bato) na
  • nangyayari kaakibat ng malakas na ulan ay nauugnay hindi lamang sa kasalukuyang bumabagsak na ulan, kundi pati na rin sa dami ng ulan sa lupa na dati nang bumagsak.
  • Gumagamit ng tank model upang i-quantify ang dami ng natipong tubig-ulan sa lupa.
  • Ang soil water index ay ginagamit bilang batayan ng paglalabas ng impormasyon ukol sa babala ng malakas na pag-ulan (landslide) at babala ng landslide na inihahayag ng mga weather station sa bawat rehiyon.
 • Impormasyon ukol sa posibilidad ng magkaroon ng landslide
  • Ang detalye ukol sa posibilidad ng magkaroon ng landslide sa pamamagitan ng 5km mesh ay binibigay ng Hiroshima Pref. bilang karagdagan sa Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide.
  • Naglalabas sa lungsod ng utos sa paglikas atbp. sa mga taong nasa loob ng lugar ng babala na mag-ingat sa sakuna ng pagguho ng lupa, ayon sa ipinakitang antas ng panganib sa pook.

Designated River Flood Forecast

 • Designated River Flood Forecast
  • Para maging tulong sa pagpapasya kung kailan mag-umpisa ng flood prevention activities at sa voluntary evacuation ng mga residente,
  • naglalabas ng flood forecast na may ipinapakitang water level o flow rate ng isang zone ng itinalagang ilog ang Japan Meteorological Agency kasama ang Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism o ahensiya ng prefectures.
  • Sa Hiroshima-shi, ang mga sumusunod na ilog ay itinalaga bilang Flood Forecast Rivers.
  • Flood Forecast Rivers: national control zones ng upstream ng Ilog Ootagawa, downstream ng Ilog Ootagawa, Ilog Misasagawa at Ilog Nenotanigawa
 • Impormasyon ukol sa Payo sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
  • Ang Impormasyon ukol sa Payo sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung umabot na sa Flood Watch Water Level at inaasahang mas tataas pa ang tubig sa water level gauging station na ito ay batayan ng paghayag ng impormasyon sa Flood Forecast Rivers.
  • Ito ay level na magbigay ng abiso sa mga residente ukol sa posibilidad ng pag-apaw ng tubig.
 • Impormasyon ukol sa Babala sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
  • Ang Impormasyon ukol sa Babala sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung inaasahang umabot sa Flood Danger Water Level pagkatapos ng ilang oras o umabot na sa Evacuation Alert Water Level
  • at inaasahang mas tataas pa ang tubig sa water level gauging station na ito ay batayan ng paghayag ng impormasyon sa Flood Forecast Rivers.
  • Antas ito ng paghiling sa mga matatanda at iba pa, para magsimula ng paglikas.
 • Impormasyon ukol sa Panganib ng Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
  • Ang Impormasyon ukol sa Panganib ng Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung umabot na sa Flood Danger Water Level ang tubig sa water level gauging station na ito ay batayan ng paghayag ng impormasyon sa Flood Forecast Rivers.
  • Sa level na ito, halos umapaw na ang tubig sa ilog at kailangan nang lumikas o kumilos para lumayo sa panganib na lugar ng mga residente.
 • Impormasyon ukol sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
  • Ang Impormasyon ukol sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung umapaw na ang tubig sa Flood Forecast Rivers. Ito ay level na magbigay ng babala sa mga residente ukol sa pagbaha dulot ng pag-apaw ng tubig sa ilog.

Impormasyon ukol sa Pag-abot ng Water Level

 • Impormasyon ukol sa Pag-abot ng Water Level
  • Ang impormasyon ukol sa pag-abot ng water level ay ipapahayag ng tagapamahala ng ilog (Ministry of Land, Infrastructure and Transport o prefectural government) kung umabot na ang
  • tubig sa itinakdang water level sa mga Designated Rivers para magbigay ng impormasyon ukol sa pag-abot ng tubig sa Flood Danger Water Level.
  • Sa Hiroshima-shi, ang mga sumusunod na ilog ay itinalaga bilang Flood Forecast Rivers. Water Level Information Communication River)
   • National Control Rivers: Ilog Kyuuootagawa, Ilog Motoyasugawa, Ilog Furukawa
   • Prefectural Control Rivers: Ilog Yahatagawa, Ilog Yasukawa, Ilog Misasagawa, Ilog Nenotanigawa, Ilog Minochigawa, Ilog Senogawa, Ilog Fuchuuookawa, Ilog Suzuharigawa, Ilog Okanoshitagawa, Ilog Nabaragawa
 • Impormasyon ukol sa Payo sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
  • Ang Impormasyon ukol sa Payo sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay
  • ihahayag kung umabot na sa Flood Watch Water Level ang tubig sa water level gauging station na ito ay batayan ng paghayag ng impormasyon sa Water Level Information Communication Rivers.
 • Impormasyon ukol sa Babala sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
  • Ang Impormasyon ukol sa Babala sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung umabot na sa Evacuation Alert Water Level ang tubig sa water level gauging station na ito ay batayan ng paghayag ng impormasyon sa Water Level Information Communication Rivers.
 • Impormasyon ukol sa Panganib ng Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
  • Ang Impormasyon ukol sa Panganib ng Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung umabot na sa Flood Danger Water Level ang tubig sa water level gauging station na ito ay batayan ng paghayag ng impormasyon sa Water Level Information Communication Rivers.

Impormasyon ukol sa Bagyo

 • Impormasyon ukol sa Bagyo
  • Ang impormasyon ukol sa bagyo ay ipinapahayag ng Japan Meteorological Agency kapag mayroong bagyo o tropical cyclone na inaasahang magiging bagyo sa loob ng 24 oras (tatawaging
  • ”developing tropical cyclone” sa ibaba), at nakalagay doon ang aktuwal at inaasahang kalagayan tulad ng posisyon at lakas ng bagyo atbp.
  • Ang mas detalyadong impormasyon ay inilalabas nang mas maraming beses ng Japan Meteorological Agency habang palapit ang bagyo sa Japan.

Impormasyon ukol sa Lindol

 • Lakas (Intensity)
  • Lakas (Intensity) ay ginagamit para sukatin kung gaano kalaki ang pagyanig ng lindol.
  • 10 ang scale na ginagamit ng Japan Meteorological Agency sa lakas (intensity) ng lindol: ’Lakas (Intensity) 0’, ’Lakas (Intensity) 1’, ’Lakas (Intensity) 2’, ’Lakas (Intensity) 3’,
  • ’Lakas (Intensity) 4’, ’Lakas (Intensity) 5 lower’, ’Lakas (Intensity) 5 upper’, ’Lakas (Intensity) 6 lower’, ’Lakas (Intensity) 6 upper’ at ’Lakas (Intensity) 7’.
  • Makikita sa website ng Japan Meteorological Agency kung anong mararamdaman, anong magiging kilos at anong mangyayari sa loob at labas ng gusali sa bawa’t lakas (intensity).
  • *Website ng Japan Meteorological Agency ’Tables Explaining the JMA Seismic Intensity Scale’
  • (http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/kaisetsu.html)外部サイト別ウィンドウで開く

Observation information

Impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

 • 10-min rainfall
  • Dami ng tubig-ulan na bumuhos sa nakaraang 10 minuto.
 • 60-min rainfall
  • Dami ng tubig-ulan na bumuhos sa nakaraang 60 minuto (1 oras).
  • Makikita sa website ng Japan Meteorological Agency ang kategorya ng pag-ulan depende kung gaano kalakas at paano magbuhos. *Website ng Japan Meteorological Agency ”Lakas at paraan ng pagbuhos ng ulan”
  • http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/amehyo.html外部サイト別ウィンドウで開く
 • Effective rainfall
  • Ang Effective Rainfall ay guide ng dami ng tubig-ulan. Kinompute ito gamit ang tubig-ulan na bumuhos dati at ang amount nito ay depende kung ilang oras ang nakalipas mula noong nagbuhos ang ulan.
  • Sa system ng Hiroshima-shi, ginagamit ang 72-hr half-life.
 • Cumulative rainfall
  • ”Cumulative Rainfall” ang tawag sa total amount ng tubig-ulan mula sa pag-umpisa ng pagbuhos hanggang sa kasalukuyang oras.
  • Kung walang ulan nang ilang oras, ma-rereset ang Cumulative Rainfall at kung umulan ulit, magiging umpisa ito ng panibagong ulan.

Kalagayan ng Nimbus cloud

 • High-resolution Nowcasts
  • Ang High-resolution Precipitation Nowcasts ng Japan Meteorological Agency ay nagbibigay ng short term forecast ng pag-ulan sa 250m resolution sa pamamagitan ng data na naobserbahan sa weather radar.

Impormasyon tungkol sa makabuluhang malakas na ulan

 • Impormasyon tungkol sa makabuluhang malakas na ulan
  • Para sa impormasyon tungkol sa lubhang malalakas na pag-ulan, gumagamit ng keyword na ”linear precipitation zone” na nagpapaliwanag ng impormasyon tungkol sa sitwasyon kung saan ang
  • napakalakas na pag-ulan ay patuloy na bumabagsak sa parehong lugar dahil sa linear precipitation
  • zone habang ang panganib ng mga sakuna dahil sa malakas na ulan ay mabilis na tumataas.

Pamantayang antas ng tubig

 • Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
  • Ito ay water level na ginagamit sa mga ilog na magbibigay ng babala para sa flood protection. At ito ang pinagbabasehan ng Flood Fighting Corps, atbp. na nag-sastandby para sa pagbaha o pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat para maghanda sa flood prevention activities.
  • Ito ay water level na nakatakda sa Artikulo 12 ng Flood Prevention Act at kung saan kailangang mag-ulat.
  • Sa Hiroshima-shi, ang mga sumusunod na ilog ay itinalaga bilang pagbibigay ng babala para sa flood protection. Rivers for Flood Protection Warning)
   • National Control Rivers: Ilog Ootagawa, Ilog Misasagawa, Ilog Nenotanigawa, Ilog Kyuuootagawa, Ilog Motoyasugawa, Ilog Tenmagawa
   • Prefectural Control Rivers: Ilog Yahatagawa, Ilog Yasukawa, Ilog Misasagawa, Ilog Nenotanigawa, Ilog Minochigawa, Ilog Senogawa, Ilog Enkougawa, Ilog Kyoubashigawa
 • Flood Watch Water Level
  • Ito ay water level na dapat maging maingat sa kalamidad tulad ng pagbaha o pagsalpok ng malalaking alon (warning water level na nakatakda sa Artikulo 12 ng Flood Prevention Act) at para sa Flood Fighting Corps,
  • atbp., kailangang mag-umpisa ng flood prevention activities sa Rivers for Flood Protection Warning.
  • Kailangang mag-ingat nang maigi sa pagtaas ng tubig kung dumating na sa water level na ito.
 • Evacuation Alert Water Level
  • Taas ito ng tubig na magiging pamantayan sa pagpasya ng pinuno ng munisipalidad tungkol sa paglabas ng impormasyon sa paglikas ng matatanda atbp., at para magsimulang manawagan sa mga residente para bigyan ng pansin ang impormasyon kaugnay sa pagbaha.
  • Kailangang maging alerto sa pagtaas ng tubig kung dumating na sa water level na ito.
 • Flood Danger Water Level
  • Taas ito ng tubig kung saan lalo nang dapat mag-ingat sa pangyayari ng sakuna dulot ng baha (taas na tubig na kailangan ng bukod-tanging pag-iingat na nakasaad sa Artikulo 13 ng
  • Flood Control Act), magiging pamantayan sa pagpasya ng pinuno ng lungsod o bayan tungkol sa paglabas ng utos sa paglikas atbp., at magiging sanggunian ng mga residente sa pagpasya tungkol sa paglikas.
  • Kailangang maging mas alerto sa pagtaas ng tubig kung dumating na sa water level na ito.
 • Katumbas na level ng tubig sa simula ng pagbaha
  • Ito ang level ng tubig kung saan nagsisimula ang pag-apaw gaya ng sa tuktok ng pilapil (o taas ng lupa sa likod ng pilapil) sa hanay ng mga lokasyon sa isang ilog kung saan mayroong
  • inaasahang mataas na posibilidad ng pagbaha o pag-apaw. Ito ang level ng tubig na ginawang observation point ng lugar na iyon.

Impormasyon ukol sa Sea Level

 • Sea Level: Kailangang mag-ingat
  • Itong sea level ay para mag-standby at maghanda sa flood prevention activities ang Flood Fighting Corps, atbp. para sa pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat. Sa Port of Hiroshima na nasa Hiroshima-shi, naka-set ito sa T.P.2.1m.
 • Sea Level: Kailangang maging alerto
  • Itong sea level ay para maging alerto sa pagsalpok ng malalaking alon at mag-umpisa ng flood prevention activities ang Flood Fighting Corps, atbp. Sa Port of Hiroshima na nasa Hiroshima-shi, naka-set ito sa T.P.2.5m.
 • Astronomical tide level
  • ”Astronomical tide” ang tawag sa pagbabago ng sea level tulad ng high tide at low tide o spring tide at neap tide gawa ng tide-generating force na buwan o araw at ang tawag dito sa sea level ay ”Astronomical tide level”.
  • Kung may tamang data ng isang lugar na nakuha sa matagal na obserbasyon, tataas ang accuracy ng forecast ng Astronomical tide level sa lugar na iyon.

Impormasyon ukol sa paglikas

Pagtawag ng atensyon (panawagan para sa boluntaryong paglikas)

 • Pagtawag ng atensyon (panawagan para sa boluntaryong paglikas)
  • Kapag nalaman na isang sakuna ang maaaring mangyari, gaya ng kapag nagpahayag ng babala ng malakas pag-ulan, ang impormasyon tungkol sa disaster prevention (gaya ng impormasyon sa
  • panahon atbp.) ay ipapadala sa buong lugar ng lungsod o mga kinakailangang lugar upang tawagin ang atensyon ng mga residente, atbp. Depende sa sitwasyon, hinihikayat ang pagkumpirma
  • ng panganib sa lugar at paglikas (boluntaryong paglikas) kapag napagpasyahan ng mga residente sa kanilang sarili na ang sitwasyon ay mapanganib.

[Alert Level 3] Paglikas ng mga nakatatanda, atbp.

 • [Alert Level 3] Paglikas ng mga nakatatanda, atbp.
  • Ilalabas ito ng lungsod kung may panganib na magkaroon ng sakuna. Bilang prinsipyo, ang impormasyong ito ay ipapahayag ng Hiroshima-shi para sa mga residenteng nakatira sa loob ng
  • nanganganib na distrito (ayon sa distrito ng paaralang elementarya) gaya ng Landslide Warning Area, Potential Flooding Area, atbp.
  • Ang sumusunod ay ang mga pagkilos na hihilingin sa mga residente.
   • Magsimulang lumikas kaagad ang mga matatanda, mga may kapansanan sa katawan, mga taong may kasamang maliit na bata, mga taong nangangailan ng oras upang lumikas at ang mga taong tumutulong sa kanila at pumunta sa designated emergency evacuation area na binuksan ng lungsod, o sa mga bahay atbp.
   • ng mga kamag-anak o kakilala na nasa ligtas na lugar.
   • Para sa mga tao maliban sa itaas, hinahangad ang pagpapaliban ng mga karaniwang gawain gaya ng pagbabawas sa paglabas para magtrabaho, atbp., at ang paghahanda para
   • paglikas, at kusang paglikas ayon sa pangangailangan, pati na ng mga taong hindi nangangailangan ng pagsasaalang-alang o ng mga taong tumutulong sa kanila.

[Alert Level 4] Kautusan para lumikas

 • [Alert Level 4] Kautusan para lumikas
  • Ilalabas ito ng lungsod kung tumaas ang panganib na mangyari ang sakuna. Bilang prinsipyo, ang impormasyong ito ay ipapahayag ng Hiroshima-shi para sa mga residenteng nakatira sa
  • loob ng nanganganib na distrito (ayon sa paaralang elementarya ng distrito) gaya ng Landslide Warning Area, Potential Flooding Area, atbp.
  • Ang sumusunod ay ang mga pagkilos na hihilingin sa mga residente.
   • Lumikas kaagad mula sa mapanganib na lugar.
   • Kung makukumpirma na makakasiguro ng sariling kaligtasan laban sa baha o daluyong, sa mataas na palapag sa loob ng gusali ayon sa hazard map at iba pa, maaari ring siguruhin ang kaligtasan sa loob ng gusali sa sariling kapasyahan.
   • Subalit kinakailangan ang paglisan at paglikas sa sakuna ng pagguho ng lupa at tsunami.

[Alert Level 5] Siguraduhin ang kaligtasang pang-emergency

 • [Alert Level 5] Siguraduhin ang kaligtasang pang-emergency
  • Ilalabas ito ng lungsod sa kalagayan ng pangyayari o papalapit na sakuna, o kalagayang mapapalagay na mas mapanganib ang lumisan at lumikas para masiguro ang sariling kaligtasan.
  • Ang sumusunod ang mga kilos na hihilingin sa mga residente.
   • Kumilos upang kaagas na masiguro ang kaligtasan mula sa panganib sa buhay.
   • Kung mas mapanganib ang paglisan at paglikas papunta sa itinalagang emergency evacuation area, kaagad na siguraduhin ang sariling kaligtasan gaya ng pagpunta sa (hangga’t maaari ay) mataas na lugar na mapagpapasyahang ligtas, o sa lugar na malayo sa bundok at bangin.

Panganib na lugar

Potential Flooding Area

 • Potential Flooding Area
  • Itinalaga ang mga lugar na inaasahang babahain kung sakaling umapaw ang Flood Forecast Rivers at Water Level Information Communication Rivers dahil sa maaasahang pinakamalakas na
  • pag-ulan, atbp. bilang Potential Flooding Area ng Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism at prefectures para bawasan ang maaaring pinsala ng pagbaha sa pamamagitan
  • ng pagsisiguro ng paglikas na walang problema at mabilis o pag-agap sa posibleng pagbaha. At Inihayag ang mga itinalagang lugar, kalaliman ng tubig kung bahain ang mga lugar na iyon
  • at kung gaano katagal bago humupa ang baha sa Potential Flooding Area map.
  • Makita sa Hiroshima-shi website ang listahan ng mga itinalagang ilog at setting ng kalaliman ng tubig.
  • *Hiroshima-shi website ”Hiroshima-shi Flood Hazard Map”
  • (https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/saigaiinfo/17890.html)外部サイト別ウィンドウで開く

Mga lugar na maaaring magka-landslide

 • Landslide Warning Area
  • Ito ay itinatalaga ng Hiroshima Pref. base sa Sediment Disaster Prevention Act na itinatag noong
  • nagka-landslide sa Hiroshima-shi, atbp. noong ika-29 ng Hunyo, 1999 at kung saan posibleng delikado ang buhay ng residente o mapinsala ang katawan ng residente kung gumuho ang lupa
  • sa matarik na lugar. Dahil dito, ipinapaalam ng Hiroshima Pref. ang panganib ng landslide at inaayos ang systema para magbigay ng babala ng paglikas nang maaga.
 • Landslide Special Warning Area
  • Ito ay itinatalaga ng Hiroshima Pref. base sa Sediment Disaster Prevention Act at kung saan
  • posibleng masira o gumuho ang mga gusali at napakadelikado ng buhay ng residente o malaking pinsala sa katawan ng residente kung gumuho ang lupa sa matarik na lugar. Dahil dito,
  • kailangan ang pahintulot mula sa Hiroshima Pref. para sa partikular na development works o may pagbabawal sa istraktura ng gusali.

Mga lugar na inaasahang babahain mula sa katubigan ng lupa

 • Mga lugar na inaasahang babahain mula sa katubigan ng lupa
  • Sa lungsod na ito, ipinapahayag ang mga lugar kung saan inaasahan ang pagbaha mula sa katubigan ng lupa kaugnay ng maximum na inaasahang pag-ulan batay sa Flood Control Law o mga nakalipas na pinakamalakas na pag-ulan.
  • ○ homepage ng lungsod na ito ”Hazard map ng pagbaha sa Hiroshima-shi (katubigan ng lupa)”
  • https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/gesuido/2779.html外部サイト別ウィンドウで開く

Potential Storm Surge Flooding Area

 • Potential Storm Surge Flooding Area
  • Ipinapahayag ng Hiroshima Prefecture ang Potential Storm Surge Flooding Map na nagpapakita ng mga lugar na inaasahang babahain at inaasahang lalim ng tubig kung magkaroon ng pagbaha dahil sa pagtama ng malalaking alon sa baybay-dagat (storm surge) na dulot ng bagyo.
  • Sa kasalukuyan, 3 kaso ang inaasahan. Ito ay ang kaso ng pinakamalakas na maaaring asahan, ang kaso ng bagyong may probabilidad na mangyari kada 30 taon, at ang isa pa ay ang bagyong kasing-lakas ng Isewan Typhoon (Typhoon Vera).
  • Maaaring kumpirmahin ang mapa ng mga lugar na inaasahang babahain ng storm surge sa website ng Hiroshima Prefecture.
  • ○ homepage ng Hiroshima Prefecture ”Storm Surge / Tsunami Disaster Portal Hiroshima”
  • https://www.takashio.pref.hiroshima.lg.jp/portal/top.aspx外部サイト別ウィンドウで開く

Tsunami Disaster Warning Area

 • Tsunami Disaster Warning Area
  • Sa Hiroshima Prefecture, nagtatalaga ng mga Tsunami Disaster Warning Area lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng preparasyon sa kanilang emergency evacuation system upang
  • maiwasan ang sakuna ng tsunami, upang ang mga residente atbp. sa mga lugar na may panganib ng pagkamatay o pagkasugat kapag nagkaroon ng pinakamalaking class ng tsunami ay
  • ”mabigyan ng abiso” tungkol sa antas ng panganib, antas ng kaligtasan, inaasahang pagbaha dulot ng tsunami, at pamantayang antas ng tubig, at upang madali silang ”makalikas” kaagad.
  • Makukumpirma ang mapa ng Tsunami Disaster Warning Area sa website ng Hiroshima Prefecture.
  • ○ Hiroshima Prefecture website ”Storm Surge and Tsunami Disaster Portal Hiroshima”
  • https://www.takashio.pref.hiroshima.lg.jp/portal/top.aspx外部サイト別ウィンドウで開く

Evacuation area, atbp.

Designated emergency evacuation area

 • Designated emergency evacuation area
  • Ito ay mga pasilidad o lugar na paunang itinalaga ng Hiroshima-shi depende sa uri ng sakuna bilang evacuation area upang protektahan ang buhay ng mga tao mula sa papalapit na panganib ng sakuna.
  • Bubuksan ito bilang evacuation area kaakibat ng paglalabas ng kautusan sa paglikas atbp.
  • Karamihan ng mga itinatalagang pasilidad ay mga pag-aari ng lungsod gaya ng paaralan, community center, atbp.

Designated evacuation center

 • Designated evacuation center
  • Ito ay mga pasilidad na itinalaga ng Hiroshima-shi bilang pansamantalang tirahan para sa mga residenteng nawalan ng tirahan dahil sa sakuna.
  • Ilang pasilidad ay itinalaga rin bilang Designated Emergency Evacuation Area.
  • Karamihan sa mga itinalaga ay mga paaralan, sports center atbp.

Others

Impormasyon ukol sa Civil Protection

 • Impormasyon ukol sa Civil Protection
  • Kung inihayag ang impormasyon ukol sa civil protection (impormasyon ukol sa: ballistic missile, guerrilla attack, aerial intrusion, malaking terrorist attack, ibang impormasyon ukol sa civil protection) ng gobyerno, ipapaalam namin sa inyo.

Headquarter ng disaster control

 • Headquarter ng disaster control
  • Alkalde ng lungsod at ward (ku) ang itatalaga bilang hepe ng headquarter at itatayo ito para mangasiwa sa posibleng malaking kalamidad.