Kalagayan ng mga paaralang elementarya ng distrito