Impormasyon ukol sa paglikas

Pagtawag ng atensyon (panawagan para sa boluntaryong paglikas)

[Alert Level 3] Paglikas ng mga nakatatanda, atbp.

[Alert Level 4] Kautusan para lumikas

[Alert Level 5] Siguraduhin ang kaligtasang pang-emergency

Panganib na lugar

Potential Flooding Area

Mga lugar na maaaring magka-landslide

Mga lugar na inaasahang babahain mula sa katubigan ng lupa

Potential Storm Surge Flooding Area

Tsunami Disaster Warning Area

Evacuation area, atbp.

Designated emergency evacuation area

Designated evacuation center

Others

Impormasyon ukol sa Civil Protection

Headquarter ng disaster control