Ý kiến ​​/ số lần hiển thị

Tòa thị chính thành phố Hiroshima

  • 〒730‐8586 1-6-34 Kokutaiji-machi, Naka-ku, thành phố Hiroshima
  • Số điện thoại
    • 082-245-2111 (Đường dây chính)
  • Phòng quản lý rủi ro thành phố Hiroshima
    • 082-504-2819