Thông tin sơ tán

Kêu gọi lưu ý (Kêu gọi chủ động sơ tán)

【Mức độ cảnh báo 3】Sơ tán người cao tuổi, v.v.

【Mức độ cảnh báo 4】Chỉ thị sơ tán

【Mức độ cảnh báo 5】Đảm bảo an toàn khẩn cấp

Khu vực nguy hiểm

Khu vực giả định lũ lụt ngập lụt

Khu vực có nguy cơ xảy ra thảm họa sạt lở

Khu vực giả định ngập lụt do nước nội địa

Khu vực giả định ngập lụt do thủy triều cao

Khu vực cảnh báo thảm họa sóng thần

Nơi sơ tán, v.v.

Nơi sơ tán khẩn cấp được chỉ định

Nơi sơ tán được chỉ định

Khác

Thông tin bảo hộ người dân

Trụ sở chính ứng phó với thảm họa